Pozwolenie wodnoprawne na przydomową oczyszczalnię ścieków – najważniejsze informacje - blog JPR-AQUA

Pozwolenie wodnoprawne na przydomową oczyszczalnię ścieków – najważniejsze informacje

Czas na przeczytanie wpisu: 4 minuty

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę, warto jednak postarać się o pozwolenie wodnoprawne. Taki dokument uprawnia Cię do szczególnego korzystania z wód (np. pobierania wód podziemnych) i wykonywania urządzeń wodnych. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o pozwoleniu wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Pozwolenie wodnoprawne to dokument, w którym organ administracyjny umożliwia Ci dokonanie inwestycji wpływających na stan wód podziemnych i powierzchniowych. Wbrew pozorom wydanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest nie tylko w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – uzyskanie pozwolenia determinuje rodzaj budowy, jaką chcesz przeprowadzić.

Czynności, które wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego znajdziesz w art. 389 i 390 w ustawie Prawo wodne. Są to m.in.:

 • usługi wodne, np. pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odbiór i oczyszczanie ścieków, odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, które mają wpływ na przepływ wody.

Dokument jest potrzebny do wykonania urządzeń wodnych takich jak:

 • obiekty do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych.

Prace związane z konserwacją tych urządzeń nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego, ale rozbiórka, przebudowa czy rozbudowa – już tak. Ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia podejmuje właściwa jednostka Wód Polskich.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przydomową oczyszczalnię ścieków

Zezwolenie na szczególne korzystanie z wód wymagane jest nie tylko, aby przykładowo poławiać ryby ze śródlądowych wód powierzchniowych, ale również często dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli chcesz odprowadzać ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego lub rolnego w granicach własnego gruntu, musisz spełnić kilka warunków.

 • Oczyszczalnia powinna redukować zanieczyszczenia.
 • Miejsce na wprowadzanie ścieków jest oddalone o co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu zwierciadła wody podziemnej.
 • Ilość produkowanych ścieków nie może przekraczać 5 m³ na dobę.

Jeżeli produkujesz więcej ścieków, pozwolenie wodnoprawne do budowy oczyszczalni ścieków jest niezbędne. Pamiętaj też, że budowa oczyszczalni nie wymaga pozwolenia na budowę, ale potrzebne jest zgłoszenie do wójta (przepustowość do 5 m³) lub starosty (przepustowość do 7 m³).

Oczyszczalnia bez pozwolenia wodnoprawnego

Jeśli Twoja inwestycja została zrealizowana bez potrzebnego pozwolenia wodnoprawnego, nie martw się – możesz ją zalegalizować. W takiej sytuacji trzeba sporządzić wniosek o legalizację i złożyć go w lokalnej jednostce Wód Polskich. Legalizacja kosztuje 4757,52 zł, warto jednak ją przeprowadzić. Jeśli w trakcie kontroli Wód Polskich okaże się, że oczyszczalnia jest nielegalna, możesz otrzymać decyzję o zakazie korzystania z wód.

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje ten dokument?

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego postaraj się przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni. Wniosek o pozwolenie trzeba złożyć w siedzibie nadzoru wodnego, która znajduje się najbliżej miejsca inwestycji. Następnie dokumenty zostaną przekazane do innych organów. W zależności od szczegółów budowy pozwolenie wodnoprawne wydaje:

 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
 • Minister Infrastruktury.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenie wodnoprawne – dokumenty

Do wniosku o wydanie pozwolenia trzeba dołączyć kilka załączników. Dzięki nim organy mogą dokładnie przeanalizować inwestycję. Co jeszcze będzie Ci potrzebne?

 1. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. Opis inwestycji.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunkach zabudowy.
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Ocena wodnoprawna.
 6. Wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub urządzeń wodnych.
 7. Dokumentacja hydrogeologiczna.

Wzór wniosku i dodatkowe informacje (np. o sporządzeniu operatu wodnoprawnego) znajdziesz na stronie internetowej Polskich Wód. W razie potrzeby, organ powiadomi Cię o braku niezbędnych pism oraz wyznaczy termin do ich uzupełnienia.

Opłata za pozwolenie wodnoprawne – 2022

Osoby zainteresowane montażem przydomowej oczyszczalni ścieków zastanawiają się często, ile kosztuje operat wodnoprawny. Cena pozwolenia wodnoprawnego to obecnie 237,87 zł (aktualne stawki znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich). Opłatę trzeba wpłacić na rachunek bankowy Wód Polskich, a dowód jej uiszczenia – dołączyć do dokumentacji z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Po złożeniu wszystkich dokumentów otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w przeciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się o kolejny miesiąc, ale organ poinformuje Cię o tym odpowiednio wcześniej. W praktyce czas oczekiwania może się przedłużyć, np. jeśli urząd oczekuje na wydanie opinii specjalistów czy uzupełnienie przez Ciebie brakujących informacji.

Jakie informacje zawiera operat wodnoprawny – 2022

Jednostka Wód Polskich wydaje pozwolenie na określony czas – w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków będzie to prawdopodobnie nie więcej niż 10 lat. Jeżeli wnioskujesz o wykonanie urządzeń wodnych, nie ustala się czasu obowiązywania uzyskanego pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne zawiera cel robót oraz warunki wykonywania uprawnienia. W dokumencie znajdziesz również opis swoich obowiązków w świetle ochrony środowiska naturalnego, interesów ludności i gospodarki. Przykładowo są to:

 • obowiązki wobec innych podmiotów posiadających pozwolenie narażonych na szkody w związku z realizacją inwestycji,
 • obowiązek wykonania urządzeń wodnych zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki pracy oczyszczalni ścieków,
 • niezbędne przedsięwzięcia minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

Masz już pozwolenie wodnoprawne? Świetnie – najtrudniejszy krok jest już za Tobą! Teraz czas zbudować odpowiednią oczyszczalnię ścieków dopasowaną do potrzeb Twojego gospodarstwa. Ze sprzętem z oferty JPR AQUA z pewnością Ci się to uda.

FAQ

 1. Czy pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Tak, jeżeli Twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków ma przepustowość powyżej 5 m³ na dobę. Budowę dodatkowo zgłoś wójtowi, a jeśli przepływ wynosi do 7 m³ – staroście.

 1. Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Wniosek o pozwolenie składa się w lokalnej siedzibie nadzoru wodnego. W zależności od rodzaju inwestycji dokument wydaje dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej albo Minister Infrastruktury.

 1. Ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne?

Cena tego dokumentu w 2022 roku wynosi 237,87 zł. Aktualną stawkę sprawdzisz na stronie Wód Polskich

0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas