Biologiczna oczyszczalnia ścieków - JPR-AQUA

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – Opis

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków to autonomiczne urządzenie służące oczyszczeniu nieczystości bytowo – gospodarczych (ścieki szare i ścieki czarne) i odprowadzeniu ich do gruntu w stanie doczyszczonym i pozbawionym szkodliwych substancji. Dzięki zachodzącym w urządzeniach naturalnym zjawiskom grawitacyjnym, mechanicznym, biochemicznym i fizycznym, proces oczyszczania ścieków jest w pełni przyjazny dla środowiska naturalnego.

Spółka JPR AQUA dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferuje kompletne biologiczne oczyszczalnie ścieków w pełni dostosowane do wykorzystania w każdych warunkach. Wiedza technologiczna i sprawdzeni dostawcy surowca pozwalają nam zagwarantować Państwu najwyższą jakość urządzeń i bezpieczny proces oczyszczania bez szkód dla środowiska naturalnego.

Produkujemy oczyszczalnie osiedlowe do 450 RLM (przepływ 67,5 m3 na dobę)!

Zalety i wady biologicznej oczyszczalni ścieków FIL D’EAU

Rozwiązanie, jakim jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, jest korzystne ze względu na:

 • prośrodowiskowy charakter urządzenia – dzięki budowie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków przy danym obiekcie ma się pewność, że ścieki nie przedostają się bezpośrednio do gleby, tylko w postaci doczyszczonej, po zredukowaniu odpowiednich parametrów i pozbawione szkodliwych substancji, całkowicie oczyszczone ścieki trafiają do podłoża (dlatego ich bliskie otoczenie jest bezpieczne);
 • względy ekonomiczno–finansowe – w związku z niskimi kosztami eksploatacji inwestycja w proces oczyszczania zwraca się po stosunkowo niedługim okresie użytkowania w porównaniu do kanalizacji miejskiej, archaicznego szamba, a nawet przydomowej drenażowej oczyszczalni ścieków;
 • przystępność użytkowania – sprowadza się w zasadzie do stosowania odpowiednich bakterii i wywozu osadu, który gromadzi się w zbiorniku oraz dokonywania okresowego przeglądu ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków w celu kontroli poprawności jej działania;
 • charakter uniwersalny – biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą być wykorzystywane dla wszystkich obiektów generujących ścieki bytowo – gospodarcze, praktycznie we wszystkich warunkach terenowo – gruntowych z zastosowaniem odpowiednich zasad montażowych;
 • trwałość – spółka JPR AQUA udziela dziesięcioletniej gwarancji na biologiczne oczyszczalnie ścieków swojej marki, zapewniając tym samym o spełnieniu wszystkich wymogów jakościowych dyktowanych przepisami prawa i doświadczeniem produkcyjnym; niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wpływają negatywnie na proces oczyszczania ścieków;
 • brak uciążliwości – gdy oczyszczone ścieki wpływają do środowiska naturalnego, nie wydobywają się nieprzyjemne zapachy (warunek: poprawne wykonanie wentylacji wysokiej, zgodnie ze sztuką budowlaną), nie ma konieczności przejmowania się przepełnieniem zbiornika (urządzenie przepływowe), ani też konieczności częstego jego opróżniania (jak w przypadku szamba);
 • łatwy montaż – biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo lekkie zbiorniki, do posadowienia nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, w przypadku oczyszczalni biologicznych nie jest również potrzebna duża przestrzeń pod inwestycje (to duży plus w przypadku małych działek).

Mówiąc o biologicznych oczyszczalniach ścieków, w zasadzie jako jedyną ich wadę wymienia się wysoki jednorazowy nakład finansowy na początku inwestycji. W przypadku szamba czy kanalizacji miejskiej ponoszone koszty finansowe są stosunkowo niskie w poszczególnych, krótkich okresach. Rozważając usystematyzowanie gospodarki ściekowej, należałoby jednak wziąć pod uwagę szerszą perspektywę czasową. Miesięczne koszty eksploatacyjne biologicznej oczyszczalni ścieków są bardzo niskie w porównaniu do powyższych, innych rozwiązań. Dodatkowo początkowy, jednorazowy wydatek jest bardzo często „łagodzony” przez dotacje, które na biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków proponują poszczególne gminy. Taki proces oczyszczania ścieków pozwoli znacznie zaoszczędzić na regularnych wydatkach.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków marki JPR AQUA to sprawdzona technologia i potwierdzona jakość, gwarantująca wysoki stopień oczyszczenia (do 98%). Oczyszczalnia ekologiczna to oszczędność i ochrona środowiska naturalnego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Sprawdź ofertę

Oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zachodzi w dwóch następujących po sobie etapach:

 • oczyszczanie wstępne (beztlenowe) w osadniku gnilnym Family;
 • oczyszczanie wtórne (bakterie tlenowe) w złożu biologicznym FIL D’EAU.

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna – ETAP I – oczyszczanie wstępne – osadnik gnilny Family

Wstępne fizyczne i biologiczne oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych odbywa się w osadniku gnilnym. Nieczystości dopływają do zbiornika przez rurę wlotową spowalniającą przepływ i ograniczającą do minimum turbulencje substancji flotujących oraz osadów mineralnych i organicznych (deflektor). Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad, który ulega powolnemu procesowi fermentacji beztlenowej. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch, czyli piana powstająca w trakcie procesu fermentacji z różnych substancji zawartych w ściekach. Cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie i te nierozpuszczalne substancje mineralne, które pozostają na dnie zbiornika. Aby proces fermentacji był skuteczny, musi trwać co najmniej 3 doby. W związku z tym na proces oczyszczania ścieków wpływa dobór właściwej pojemności zbiornika w zależności od równoważnej liczby mieszkańców, a co za tym idzie od ilości ścieków do oczyszczenia. Biologiczna oczyszczalnia ścieków posiada również dodatkowy filtr. Podczyszczone ścieki przepływają przez niego w ramach dalszej filtracji. Ten proces oczyszczania wykorzystuje kosz wypełniony kamieniem – puzzolaną, zatrzymującą zawiesiny i tłuszcze, a także dzięki swoim specyficznym właściwościom reaguje z Ca(OH)2 tworząc krzemiany i glinokrzemiany, co pozwala na usunięcie fosforu ze ścieku.

Ze względu na zasadę działania, a także sposób doboru odpowiedniej pojemności, jaką ma biologiczna oczyszczalnia ścieków w zależności od liczby użytkowników, należy podkreślić, że do oczyszczalni nie należy kierować między innymi ścieków opadowych i wód drenażowych, dużej ilości mało zanieczyszczonej wody z innych źródeł – baseny, beczki (ich ilość ulega wahaniom, nieraz okresowo jest bardzo znaczna, dlatego negatywnie wpłynęłaby na uzyskanie oczekiwanych efektów oczyszczania) oraz płukanek z filtrów do zmiękczaczy wody (popłuczyny z solą i jej roztworami). Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków nie mogą również przyjmować substancji o charakterze przemysłowym: oleje, smary, farby, rozpuszczalniki, lakiery, kondensaty z pieców (kondensat należy odprowadzić do odpływu z oczyszczalni) i tłuszczy w dużych ilościach. Warto o tym pamiętać, by biologiczne oczyszczanie ścieków przebiegało sprawnie i bez komplikacji.

1
2

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna – ETAP II – oczyszczanie wtórne – złoże biologiczne FIL D’EAU

Biologiczne oczyszczanie ścieków wykorzystuje złoże biologiczne FIL D’EAU, które jest posadowione za osadnikiem FAMILY i połączone z nim grawitacyjnie. To urządzenie doczyszczające ścieki bytowe za pomocą bakterii tlenowych. Nośnikiem bakterii tlenowych tworzących biomasę, której składnikami pożywienia są ścieki, jest struktura zatopionych włókien tekstylnych. Włókna te rozpięte są na ramach umieszczonych prostopadle do osi zbiornika w takiej odległości od siebie, aby umożliwić maksymalny przepływ strumienia cieczy (pozwalając na usunięcie obumarłych bakterii), a jednocześnie chroniąc przed zbyt dużą zmiennością przepływu. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są skonstruowane tak, by uniemożliwiać występowanie miejsc potencjalnie niedotlenionych, co mogłoby powodować niekontrolowany rozwój bakterii. Zastosowane włókna (typ POLITEX) mają średnicę 50 mikronów. Szacuje się, że metr kwadratowy powierzchni z włóknami tekstylnymi zawiera sto metrów kwadratowych powierzchni czynnej, na której gromadzi się biomasa.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków posiadają dyfuzory umieszczone na dnie zbiornika, które wraz z kompresorem zamontowanym w skrzynce elektrycznej dostarczają tlen. Napowietrzanie drobnopęcherzykowe zwiększa współczynnik przemiany materii organicznych poprzez reakcje biochemiczne (utlenianie i redukcję). Dzięki bakteriom tlenowym azot organiczny i amonowy poprzez proces utleniania (nitryfikacji) jest przekształcany do mniej szkodliwego azotanu NO3.

W złożu biologicznym znajduje się zintegrowany osadnik wtórny – komora ruchoma, w której zamontowana jest pompa recyrkulacyjna (w złożach dla powyżej 12 RLM pompa recyrkulacyjna znajduje się w osobnym zbiorniku – osadniku wtórnym, podłączonym za złożem biologicznym). Dzięki recyrkulacji oczyszczalnia ekologiczna umożliwia maksymalne zatrzymanie zawiesin przed wpływem do środowiska naturalnego – zostaje zwiększona wydajność procesu oczyszczania przez powrót aktywnej biomasy do osadnika gnilnego FAMILY. Proces recyrkulacji powoduje, że duża ilość ścieków przechodzi dwa razy przez cykl oczyszczania. Dodatkowo recyrkulacja zwiększa odporność systemu oczyszczania na nierównomierność dopływu ścieków (np. podczas nieobecności użytkowników). Pompa recyrkulacyjna sterowana jest włącznikiem czasowym (umieszczonym w skrzynce elektrycznej) i działa od 1 do 15 minut na dobę w zależności od wielkości urządzenia.

Recyrkulacja wpływa na to, by proces oczyszczania był sprawny i efektywny. Biologiczne oczyszczanie ścieków z pompą recyrkulacyjną umożliwia:

 • proces denitryfikacji, czyli rozbicia azotanów (powstałych w środowisku tlenowym) na tlen i azot wolny w osadniku gnilnym;
 • przesłanie osadów rezydualnych do osadnika gnilnego, dzięki czemu eliminuje się konieczność wybierania osadów ze złoża biologicznego.

Efekty redukcji poszczególnych parametrów w oczyszczalni ze złożem biologicznym FIL D’EAU prezentuje poniższa tabela.

 

ParametryWydajność  w %Ścieki surowe na wejściu
w mg/l do stacji
Ścieki ze stacji  na wyjściu
w mg/l
Zawiesina96-9850613
ChZT85-92901125
BZT592-9839029
Azot ogólny46-577652
Azot amonowy30-404844
P całk. 30-35107

 

Wybór oczyszczalni biologicznej FIL D’EAU marki JPR AQUA to gwarancja jakości. Każda przydomowa oczyszczalnia biologiczna to wysoki poziom oczyszczenia i solidne wykonanie. To inwestycja na lata, która ma dobry wpływ na środowisko, jak i portfele. Jakie atuty technologiczne ma nasza oczyszczalnia ekologiczna?

 1. Nasze biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują technologię przetestowaną przez francuskie laboratorium notyfikowane CSTB o numerze CAPE AT 09-81-V1.
 2. Każda oczyszczalnia ekologiczna FIL D’EAU ma dużą pojemność.
 3. Zakres liczby stałych mieszkańców jest szeroki.
 4. Biologiczna oczyszczalnia ścieków ma prostą budowę i nieskomplikowany proces oczyszczania.
 5. Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków o konstrukcji opartej na niezależnych zbiornikach dają dużą elastyczność podczas wyboru miejsca i montażu.
 6. Wyróżnia je pofałdowana struktura zbiorników, kalibrowany wylot (widoczny na rysunku w dziale budowa) i zawór dekompresyjny (odpowietrznik) na równoległej płaszczyźnie wlotu.
 7. Biologiczna oczyszczalnia ścieków marki JPR AQUA to niska cena w stosunku do jakości produktu.
tooltip

Napisz do nas