Opis

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to autonomiczne urządzenie służące oczyszczeniu nieczystości bytowo – gospodarczych (ścieki szare i ścieki czarne) i odprowadzeniu ich w stanie doczyszczonym do gruntu. Dzięki zachodzącym w urządzeniach naturalnym zjawiskom grawitacyjnym, mechanicznym, biochemicznym i fizycznym, są one w pełni przyjazne dla środowiska.

Spółka JPR AQUA dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferuje kompletne urządzenia w pełni dostosowane do wykorzystania w każdych warunkach. Wiedza technologiczna i sprawdzeni dostawcy surowca pozwalają nam zagwarantować Państwu najwyższą jakość urządzeń.

Produkujemy oczyszczalnie osiedlowe do 450 RLM (przepływ 65 m3 na dobę)!

Zalety i wady biologicznej oczyszczalni ścieków FIL D'EAU

Rozwiązanie jakim jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków jest korzystne ze względu na:

 • prośrodowiskowy charakter urządzenia – dzięki budowie oczyszczalni przy danym obiekcie ma się pewność, że ścieki nie przedostają się bezpośrednio do gleby tylko w postaci doczyszczonej, po zredukowaniu odpowiednich parametrów, trafiają do podłoża (dlatego bliskie otoczenie jest bezpieczne),
 • względy ekonomiczno – finansowe – w związku z niskimi kosztami eksploatacji inwestycja zwraca się po stosunkowo niedługim okresie użytkowania w porównaniu do kanalizacji miejskiej, czy archaicznego szamba,
 • przystępność użytkowania – sprowadza się w zasadzie do stosowania odpowiednich bakterii i wywozu osadu, który gromadzi się w zbiorniku oraz okresowego przeglądu urządzenia w celu kontroli poprawności jego działania,
 • charakter uniwersalny – urządzenia mogą być wykorzystywane dla wszystkich obiektów generujących ścieki bytowo – gospodarcze, praktycznie we wszystkich warunkach terenowo – gruntowych z zastosowaniem odpowiednich zasad montażowych,
 • trwałość – spółka JPR AQUA udziela dziesięcioletniej gwarancji na swoje urządzenia, zapewniając tym samym o spełnieniu wszystkich wymogów jakościowych dyktowanych przepisami prawa i doświadczeniem produkcyjnym; niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wpływają negatywnie na pracę urządzeń,
 • brak uciążliwości – nie wydobywają się nieprzyjemne zapachy (warunek: poprawne wykonanie wentylacji wysokiej, zgodnie ze sztuką budowlaną; nie ma konieczności przejmowania się przepełnieniem zbiornika (urządzenie przepływowe), ani też konieczności częstego jego opróżniania (jak w przypadku szamba),
 • łatwy montaż – zbiorniki są stosunkowo lekkie, do posadowienia nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, w przypadku oczyszczalni biologicznych nie jest również wymagana duża przestrzeń pod inwestycje (to duży plus w przypadku małych działek)

Mówiąc o biologicznych oczyszczalniach ścieków w zasadzie jako jedyną ich wadę wymienia się wysoki jednorazowy nakład finansowy na początku inwestycji. W przypadku szamba czy kanalizacji miejskiej ponoszone nakłady finansowe są stosunkowo niskie w poszczególnych, krótkich okresach. Rozważając usystematyzowanie gospodarki ściekowej należałoby jednak wziąć pod uwagę szerszą perspektywę czasową. Miesięczne koszty eksploatacyjne biologicznej oczyszczalni ścieków są bardzo niskie w porównaniu do powyższych, innych rozwiązań. Dodatkowo, początkowy, jednorazowy wydatek jest bardzo często „łagodzony” przez dotacje, które proponują poszczególne gminy na zakup takich urządzeń.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków marki JPR AQUA to sprawdzona technologia i potwierdzona jakość, gwarantująca wysoki stopień oczyszczenia (do 98%). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Sprawdź ofertę

Oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zachodzi w dwóch następujących po sobie etapach:

 • oczyszczanie wstępne (beztlenowe) w osadniku gnilnym Family
 • oczyszczanie wtórne (bakterie tlenowe) w złożu biologicznym FIL D’EAU

ETAP I – oczyszczanie wstępne – osadnik gnilny Family

Wstępne oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych odbywa się w osadniku gnilnym. Nieczystości dopływają do zbiornika przez rurę wlotową spowalniającą przepływ i ograniczającą do minimum turbulencje substancji flotujących oraz osadów mineralnych i organicznych (deflektor). Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad, który ulega powolnemu procesowi fermentacji beztlenowej. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch, czyli piana powstająca w trakcie procesu fermentacji z różnych substancji zawartych w ściekach. Cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie i te nierozpuszczalne substancje mineralne, które pozostają na dnie zbiornika. Aby proces fermentacji był skuteczny musi trwać co najmniej 3 doby, w związku z czym bardzo istotny jest dobór właściwej pojemności zbiornika w zależności od równoważnej liczby mieszkańców, a co za tym idzie od ilości ścieków do oczyszczenia. Podczyszczone ścieki przepływają dodatkowo przez filtr do dalszego oczyszczania (etap II). Dodatkowy filtr, o którym mowa, to kosz wypełniony kamieniem – puzzolaną, zatrzymującą zawiesiny i tłuszcze, a także dzięki swoim specyficznym właściwościom reaguje z Ca(OH)2 tworząc krzemiany i glinkokrzemiany, co pozwala na usunięcie fosforu ze ścieku.

Ze względu na zasadę działania, a także sposób doboru odpowiedniej pojemności urządzenia w zależności od liczby użytkowników, należy podkreślić, że do oczyszczalni nie należy kierować między innymi ścieków opadowych i wód drenażowych, dużej ilości mało zanieczyszczonej wody z innych źródeł – baseny, beczki (ich ilość ulega wahaniom, nieraz okresowo jest bardzo znaczna, dlatego negatywnie wpłynęłaby na uzyskanie oczekiwanych efektów oczyszczania), płukanek z filtrów do zmiękczaczy wody (popłuczyny z solą i jej roztworami), substancji o charakterze przemysłowym: oleje, smary, farby, rozpuszczalniki, lakiery, kondensatów z pieców (kondensat należy odprowadzić do odpływu z oczyszczalni), tłuszczy w dużych ilościach.

1
2

ETAP II – oczyszczanie wtórne – złoże biologiczne FIL D’EAU

Złoże biologiczne FIL D’EAU jest posadowione za osadnikiem FAMILY i połączone z nim grawitacyjnie. To urządzenie doczyszczające ścieki bytowe za pomocą bakterii tlenowych. Nośnikiem bakterii tlenowych tworzących biomasę, której składnikami pożywienia są ścieki jest struktura zatopionych włókien tekstylnych. Włókna te rozpięte są na ramach umieszczonych prostopadle do osi zbiornika w takiej od siebie odległości, aby umożliwić maksymalny przepływ strumienia cieczy (pozwalając na usunięcie obumarłych bakterii), a jednocześnie chroniąc przed zbyt dużą zmiennością przepływu. Szczególna dokładność konstrukcji urządzenia uniemożliwia występowanie miejsc potencjalnie niedotlenionych, co mogłoby powodować niekontrolowany rozwój bakterii. Zastosowane włókna (typ POLITEX) mają średnicę 50 mikronów. Szacuje się, że metr kwadratowy powierzchni z włóknami tekstylnymi zawiera sto metrów kwadratowych powierzchni czynnej, na której gromadzi się biomasa.

Tlen dostarczany jest za pomocą dyfuzorów umieszczonych na dnie zbiornika przy pomocy zamontowanego w skrzynce elektrycznej kompresora. Napowietrzanie drobnopęcherzykowe zwiększa współczynnik przemiany materii organicznych poprzez reakcje biochemiczne (utlenianie i redukcje). Dzięki bakteriom tlenowym azot organiczny i amonowy poprzez proces utleniania (nitryfikacji) jest przekształcany do mniej szkodliwego azotanu NO3.

W złożu biologicznym znajduje się zintegrowany osadnik wtórny – komora ruchoma, w której zamontowana jest pompa recyrkulacyjna (w złożach dla powyżej 12 RLM pompa recyrkulacyjna znajduje się w osobnym zbiorniku – osadniku wtórnym, podłączonym za złożem biologicznym). Dzięki recyrkulacji możliwe jest maksymalne zatrzymanie zawiesin przed wpływem do środowiska naturalnego – zostaje zwiększona wydajność procesu oczyszczania przez powrót aktywnej biomasy do osadnika gnilnego FAMILY. Proces recyrkulacji powoduje, że duża ilość ścieków przechodzi dwa razy przez cykl oczyszczania. Dodatkowo recyrkulacja zwiększa odporność systemu oczyszczania na nierównomierność dopływu ścieków (np. podczas nieobecności użytkowników). Pompa recyrkulacyjna sterowana jest włącznikiem czasowym (umieszczonym w skrzynce elektrycznej) i działa od 1 do 15 minut na dobę w zależności od wielkości urządzenia.

Recyrkulacja:

 • umożliwia proces denitryfikacji, czyli rozbicia azotanów (powstałych w środowisku tlenowym) na tlen i azot wolny w osadniku gnilnym,
 • umożliwia przesłanie osadów rezydualnych do osadnika gnilnego, dzięki czemu eliminuje się konieczność wybierania osadów ze złoża biologicznego.

Efekty redukcji poszczególnych parametrów w oczyszczalni ze złożem biologicznym FIL D’EAU prezentuje poniższa tabela.

 

Parametry Wydajność  w % Ścieki surowe na wejściu
w mg/l do stacji
Ścieki ze stacji  na wyjściu
w mg/l
Zawiesina 96-98 506 13
ChZT 85-92 901 125
BZT5 92-98 390 29
Azot ogólny 46-57 76 52
Azot amonowy 30-40 48 44
P całk.  30-35 10 7

 

 

Atuty technologiczne oczyszczalni biologicznej FIL D’EAU marki JPR AQUA:

 1. Technologia przetestowana przez francuskie laboratorium notyfikowane CSTB o numerze CAPE AT 09-81-V1.
 2. Duża pojemność oczyszczalni.
 3. Szeroki zakres liczby stałych mieszkańców.
 4. Prosta budowa urządzenia.
 5. Konstrukcja oparta na niezależnych zbiornikach daje dużą elastyczność podczas wyboru miejsca i montażu oczyszczalni.
 6. Pofałdowana struktura zbiorników.
 7. Kalibrowany wylot (widoczny na rysunku w dziale budowa)
 8. Zawór dekompresyjny (odpowietrznik) na równoległej płaszczyźnie wlotu.
 9. Niska cena w stosunku do jakości produktu.

Napisz do nas