Drenażowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków − opis działania

Drenażowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków to autonomiczne urządzenie służące oczyszczeniu nieczystości bytowo – gospodarczych (ścieki szare i ścieki czarne) i odprowadzeniu ich w stanie doczyszczonym do gruntu. Dzięki zachodzącym w przydomowej oczyszczalni drenażowej naturalnym zjawiskom grawitacyjnym, mechanicznym, biochemicznym i fizycznym, proces oczyszczania ścieków jest w pełni przyjazny dla środowiska.

Ze względu na zasadę oczyszczania ścieków, a także sposób doboru odpowiedniej pojemności przydomowej oczyszczalni drenażowej w zależności od liczby użytkowników, należy podkreślić, że nie należy tutaj kierować pozostałych ścieków. Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym nie powinny przyjmować takich nieczystości jak ścieki opadowe i wody drenażowe. Ich ilość ulega wahaniom (nieraz okresowo jest bardzo znaczna) i negatywnie wpłynęłaby na uzyskanie oczekiwanych efektów oczyszczania ścieków z wykorzystaniem drenażu rozsączającego.

Spółka JPR AQUA dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferuje kompletne oczyszczalnie drenażowe, w pełni dostosowane do wykorzystania w każdych warunkach, niezależnie od poziomu wód gruntowych. Wiedza technologiczna i sprawdzeni dostawcy surowca pozwalają nam zagwarantować Państwu najwyższą jakość oczyszczania ścieków.

Zalety i wady drenażowej oczyszczalni ścieków

Rozwiązanie, jakim jest przydomowa drenażowa oczyszczalnia ścieków, jest korzystne ze względu na:

 • względy ekonomiczno–finansowe – inwestycja w oczyszczalnię drenażową zwraca się po stosunkowo niedługim okresie (w porównaniu do kanalizacji miejskiej czy archaicznego szamba);
 • przystępność użytkowania – sprowadza się w zasadzie do stosowania odpowiednich bakterii i wywozu osadu, który gromadzi się w zbiorniku oraz okresowego przeglądu przydomowej oczyszczalni drenażowej w celu kontroli poprawności oczyszczania ścieków;
 • grawitacyjny przepływ cieczy (w ogromnej większości przypadków);
 • trwałość – spółka JPR AQUA udziela dziesięcioletniej gwarancji na oczyszczalnie drenażowe, zapewniając tym samym o spełnieniu wszystkich wymogów jakościowych dyktowanych przepisami prawa i doświadczeniem produkcyjnym; niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wpływają negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków;
 • brak uciążliwości – z oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym nie wydobywają się nieprzyjemne zapachy (warunek: poprawne wykonanie wentylacji wysokiej, zgodnie ze sztuką budowlaną), nie ma konieczności przejmowania się przepełnieniem zbiornika (oczyszczalnia ścieków to urządzenie przepływowe), ani też konieczności częstego jego opróżniania (jak w przypadku szamba);
 • łatwy montaż – oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym mają stosunkowo lekkie zbiorniki, do posadowienia nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt.

Dla oczyszczalni drenażowych konieczne jest wyznaczenie obszaru pod odbiornik ścieków (powierzchnia pola rozsączającego uzależniona jest od równoważnej liczby mieszkańców [RLM] danego obiektu oraz typu gruntu). W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu oczyszczania ścieków może być to problemem. Takie utrudnienie nie występuje w sytuacji podjęcia decyzji o budowie biologicznej oczyszczalni ścieków, podobnie jak problem wysokich wód gruntowych, zachęcamy więc do zapoznania się z naszą ofertą na ten produkt. Wytrzymałość systemu drenarskiego w dobrych warunkach gruntowych (grunty przepuszczalne) jest wysoka. Drenaż rozsączający dobrze funkcjonuje przez około 10 lat. Po upływie tego czasu zazwyczaj grunt pod polem drenarskim wymaga wymiany lub konieczna jest relokacja systemu rozsączającego. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie drenażowe lub oczyszczalnie w ogóle, to mitem jest z kolei przekonanie, że z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach (czasami nawet odczuwalny wewnątrz obiektu). Oczyszczalnie drenażowe nie wydzielają woni. Taka sytuacja ma miejsce jedynie wtedy, kiedy instalacja urządzenia wraz z wentylacją wysoką są błędnie wykonane.

Zbiornik na deszczówkę podziemny - zasada działania

Drenażowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków − zasada działania

Oczyszczanie ścieków bytowo–gospodarczych w przydomowej drenażowej oczyszczalni ścieków zachodzi w dwóch etapach. Oba są niezbędne, by oczyszczalnie drenażowe funkcjonowały właściwie. Jest to:

 • podczyszczanie
 • doczyszczanie

Oczyszczalnie drenażowe – ETAP I – podczyszczanie wprowadzonego ścieku

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym posiada osadnik gnilny, w którym odbywa się wstępne oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych. Proces oczyszczania ścieków polega na dopływaniu nieczystości do zbiornika przez rurę wlotową spowalniającą przepływ i ograniczającą do minimum turbulencje substancji flotujących oraz osadów mineralnych i organicznych (deflektor). Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad, który ulega powolnemu procesowi fermentacji beztlenowej. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch, czyli piana powstająca w trakcie procesu fermentacji z różnych substancji zawartych w ściekach. Oczyszczalnia ścieków rozkłada cząstki zanieczyszczeń na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne substancje mineralne, które pozostają na dnie zbiornika. Aby proces fermentacji w przydomowej oczyszczalni drenażowej był skuteczny, musi trwać co najmniej 3 doby, w związku z czym bardzo istotny jest dobór właściwej pojemności zbiornika w zależności od równoważnej liczby mieszkańców, a co za tym idzie, od ilości ścieków do oczyszczenia. Podczyszczone ścieki przepływają dodatkowo przez filtr do dalszego oczyszczania. Ten dodatkowy filtr, który zawiera oczyszczalnia ścieków, to kosz wypełniony kamieniem – puzzolaną, zatrzymującą zawiesiny i tłuszcze. Dzięki swoim specyficznym właściwościom reaguje także z Ca(OH)2 tworząc krzemiany i glinokrzemiany, pozwalając na usunięcie fosforu ze ścieku. Zadaniem osadnika gnilnego w przydomowej oczyszczalni drenażowej jest zredukowanie stopnia zanieczyszczeń ścieków do wartości, które określone są w poniższej tabeli.

substancja [mg/l]ścieki surowe [mg/l]ścieki na wylocie po osadniku gnilnym [mg/l]
BZT5300-40090-200
zawiesina ogólna300-40040-120
azot amonowy N-NH460-12030-60
azot ogólny6530
fosfor ogólny10-4010-30

Atuty technologiczne osadnika gnilnego w oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym marki JPR AQUA:

 1. Kalibrowany wylot (widoczny na rysunku w zakładce budowa)

Oczyszczalnia ścieków wymaga dostosowanej pojemności osadnika. Jego odpowiedni dobór ma zapewnić trzydobowe przetrzymanie ścieku w osadniku gnilnym. Naturą nieczystości bytowo-gospodarczych są tzw. zatory hydrauliczne, czyli nasilenie przepływu ścieków w pewnych godzinach związanych z rytmem życia użytkowników (rano od 7 do 9, wieczorem od 18 do 21). Przy tak zorganizowanych uderzeniach ściekowych trudno jest utrzymać zadany, trzydobowy rytm. Oczyszczalnie drenażowe jednak go zachowują − w osadnikach gnilnych marki JPR AQUA jest to możliwe dzięki kalibrowanemu wylotowi. Ten mały otwór powoduje, że przy masowym dopływie ścieki wydostają się ze zbiornika bardzo powoli, podnosząc swój poziom o kilka procent pojemności zbiornika, aż do przelania przez zawór ujścia w wylocie kalibrowanym. Oczyszczalnia ścieków z takim systemem to gwarancja trzydobowego przetrzymania ścieku dla prawidłowego ich podczyszczenia.

 1. Zawór dekompresyjny (odpowietrznik) na równoległej płaszczyźnie wlotu

Oczyszczalnie drenażowe posiadają zawór odpowiedzialny za wydostanie się gazów z osadnika do wentylacji budynku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym marki JPR AQUA są skonstruowane tak, by znajdował się on na płaszczyźnie równoległej wlotu, dzięki czemu nie może ulec zatkaniu przez części stałe ścieków w momencie ich wpływu do osadnika. Mogłoby to spowodować zamknięcie dekompresji w procesie oczyszczania ścieków, a z czasem również zatkanie wlotu.

 1. Pofałdowana struktura zbiornika

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym marki JPR AQUA zawierają osadnik gnilny wykonany z wysoko zagęszczonego polietylenu, co daje najwyższą gwarancję odporności na zgniecenie. Taka ochrona jest dodatkowo zwiększona konstrukcyjnie poprzez pofałdowaną strukturę zbiornika i wsporniki w ściankach drenażowej, przydomowej oczyszczalni ścieków.

I
II

Oczyszczalnie drenażowe – ETAP II – doczyszczenie ścieku

Podczyszczone ścieki z osadnika gnilnego za pomocą systemu rur i studzienek rozdzielczych przechodzą do etapu doczyszczania w warunkach tlenowych. Ten proces oczyszczania ścieków polega na różnych działaniach, w zależności od systemu. To kwestia warunków topograficznych i glebowych w miejscu, w którym znajduje się oczyszczalnia ścieków, np. w zależności od poziomu wód gruntowych. Owe systemy wykorzystują drenaż rozsączający, filtr piaskowy, złoża hydrofitowe i pakiety rozsączające.

 1. Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Musi znajdować się minimum 1,5 m nad zwierciadłem wód gruntowych. Drenaż rozsączający równomierne wprowadza wstępnie podczyszczone ścieki do systemu. Ścieki te muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach – dlatego też drenaż rozsączający musi mieć długość odpowiednio proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. To warunek dalszego, skutecznego unieszkodliwiania nieczystości. Właśnie dlatego drenaż rozsączający jest tak istotnym elementem w procesie oczyszczania ścieków. Natlenianie nitek drenażowych następuje przez studzienki zamykająco–napowietrzające, które dzięki wywietrznikowi w formie grzybka dostarczają tlen w każdych warunkach atmosferycznych.

 1. Filtr piaskowy (pionowy i poziomy)

Jest to system do mechanicznego cedzenia i biologicznego doczyszczania ścieków przez błonę biologiczną, wytworzoną na ziarenkach piasku. To odpowiednie rozwiązanie, jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki. Dzięki okresowi dozowania ścieków na filtr piaskowy i stosunkowo niedużemu obciążeniu hydraulicznemu, w warstwie filtracyjnej panują warunki tlenowe. Powoduje to nitryfikację ścieków – tym lepszą, im dłuższy kontakt ścieków z tlenem.

 1. Złoża hydrofitowe

To system wykorzystujący rośliny wodne lub bagienne (hydrofity) – tzw. oczyszczalnie roślinne do redukcji zanieczyszczeń na zasadzie procesów sorpcji (pochłaniania), chemicznych reakcji utleniająco – redukujących oraz biologicznej aktywności roślin.

 1. Pakiety rozsączające

Jest to system zapewniający doczyszczanie tlenowe ścieków z jednoczesnym ich odprowadzaniem do gruntu za pomocą pakietu wypełnionego kanalikami o specyficznej budowie prądowo–krzyżowej. Oczyszczalnia ścieków z takim systemem zapewnia zwiększenie powierzchni czynnej drenażu. Układ kanalików pakietu sprawia, że rozsączanie następuje w boki i w dół. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet − to przede wszystkim większa powierzchnia rozsączania, odporność na zatykanie i łatwość instalacji.

Zapewniamy, że oczyszczalnie drenażowe JPR AQUA to pewność wieloletniego funkcjonowania urządzenia i całkowitej filtracji. Nasza oferta zawiera przydomowe oczyszczalnie ścieków odpowiadające każdym warunkom − nawet wysokiemu poziomowi wód gruntowych oraz niewielkiej przestrzeni przeznaczonej na konstrukcję. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą. Każda oczyszczalnia ścieków − również oczyszczalnie drenażowe − to inwestycja w oszczędność i ekologię.

UWAGA!

Dużą popularność w ostatnich latach zyskały tunele rozsączające. Tunele owszem, mogą być wykorzystywane jako system doczyszczania ścieku w warunkach tlenowych, ale pod warunkiem ich prawidłowej instalacji. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której następuje zrzut podczyszczonego ścieku w jedno miejsce (ściek nie ma wówczas zapewnionych warunków na prawidłowy przebieg procesu doczyszczania i w stanie jedynie podczyszczonym zostaje wprowadzony do gleby).

tooltip

Napisz do nas