warunki-gwarancji

Szczegółowe warunki gwarancji

GWARANT:
JPR AQUA Sp. z o.o.
ul. Chopina 21, 43-170 Łaziska Górne
NIP: 8842779695

KUPUJĄCY:
odbiorca dóbr, wyrobów (Klient)

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spółka JPR AQUA jako producent deklaruje, że wyroby wydawane kupującemu są wolne od wszelkich wad fizycznych i spełniają warunki dyktowane dedykowanymi przepisami prawa (w szczególności normami europejskimi).
 2. Spółka JPR AQUA nie odpowiada za dobór poszczególnych wyrobów do Inwestycji. Profesjonalne porady ze strony pracowników spółki mają jedynie charakter sugestywny.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II – ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wyrobów z tworzywa sztucznego firmy JPR AQUA wytworzonych w technologii formowania rotacyjnego, które zostaną zgłoszone po dacie dostawy/odbioru wyrobu, aż do czasu upływu terminu gwarancji.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady i uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie, które uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji techniczno-ruchowej wydawanej do każdego wyrobu.
 3. Gwarancją nie są objęte żadne inne roszczenia poza wymienionymi powyżej w punkcie 1 i 2 niniejszego rozdziału (w szczególności roszczenia dotyczące rekompensaty kosztów związanych z demontażem i ponowną instalacją wyrobu).
 4. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy:
  – Inwestor/Instalator (kupujący) nie przestrzega wytycznych zawartych w dołączonej do każdego urządzenia dokumentacji techniczno – ruchowej, w szczególności dotyczących instalacji urządzenia, a także zasad konserwacji i jego obsługi podanych przez producenta,
  – Inwestor/Instalator (kupujący) samowolnie, bez wiedzy producenta, wprowadzi w urządzeniu zmiany techniczne/technologiczne,
  – urządzenie jest wykorzystywane do celów innych niż wskazany przez Producenta w dołączonej do każdego wyrobu dokumentacji,
  – dany wyrób został niewłaściwie dobrany do wymagań i warunków panujących na miejscu inwestycji (w szczególności zbyt małe przepływy urządzeń w stosunku do zapotrzebowania),
  – zidentyfikowano działanie sił przyrody (atmosferycznych i geologicznych) niezależnych od producenta,
  – zidentyfikowano uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Klienta lub osoby trzecie (UWAGA! Nie dopuszcza się w szczególności: toczenia lub przeciągania urządzeń po podłożu, zrzucania urządzeń ze skrzyni ładunkowej lub z krawędzi wykopu na jego dno, posadowienia w wykopie uprzednio nieprzygotowanym – zawierającym elementy mogące uszkodzić urządzenie, posadowienia wyrobów w warunkach specjalnych bez dodatkowych zabezpieczeń, o których mowa w dołączonej do każdego urządzenia dokumentacji, umieszczenia bezpośrednio nad urządzeniami prefabrykatów betonowych),
  – Inwestor/Instalator (kupujący) nie wykonał dokumentacji zdjęciowej prac zanikających,
  – Inwestor/Instalator (kupujący) nie posiada udokumentowanych przeglądów serwisowych.

ROZDZIAŁ III – OKRES GWARANCYJNY

 1. Producent udziela gwarancji na okres wskazany w dokumentacji techniczno –ruchowej  (punkt ogólne warunki gwarancji) dołączonej do urządzenia. Okres ten najczęściej wynosi 10 lat licząc od daty sprzedaży wyrobów kupującemu / odbiorcy.
 2. Dla produktów, dla których producent nie wydaje dokumentacji techniczno – ruchowej (pozostałe urządzenia, akcesoria) – okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży wyrobów kupującemu/odbiorcy. 

ROZDZIAŁ IV – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wada/-y wyrobów muszą być zgłaszane pisemnie bezpośrednio do producenta pocztą tradycyjną (adres: Ul. Chopina 21, 43-170 Łaziska Górne) lub drogą mailową (adres biuro@jpr-aqua.pl) niezwłocznie po dostrzeżeniu wad/-y, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostrzeżenia wad/-y.
 2. Czas reakcji producenta na prawidłowo przekazane zgłoszenie reklamacyjne wynosi 10 dni roboczych od dnia odbioru przez Producenta zgłoszenia reklamacyjnego. Całkowity czas na rozpatrzenie reklamacji i wydanie protokołu reklamacyjnego wynosi maksymalnie 30 dni roboczych (z możliwością wydłużenia w przypadkach niezależnych od gwaranta). Czas na naprawę/wymianę wyrobów wadliwych to maksymalnie 20 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
 3. Brak szczegółowego opisania wady, okoliczności jej powstania, brak przedstawienia karty gwarancyjnej, a także nieuzupełnienie wymaganych przez producenta w postępowaniu reklamacyjnym informacji dodatkowych dotyczących wad/-y i samego urządzenia, może skutkować opóźnieniami w rozpatrzeniu reklamacji w związku z brakiem odpowiednich danych niezbędnych do identyfikacji wyrobu.
 4. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji zgłoszonych wad.
 5. Kupujący jest zobligowany do zabezpieczenia wyrobu, w którym wykryto wadę/-y do momentu dokonania oględzin i niezbędnych badań przeprowadzonych przez gwaranta. Gwarant może dokonać oględzin i badań  w terminie do 20 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego – strony powinny ustalić dogodny termin. Kupujący jest zobligowany do umożliwienia przeprowadzenia oględzin i badań przez gwaranta, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Kupujący odstąpił od reklamacji.
 6. Uprawniony przedstawiciel producenta decyduje o możliwości naprawy wyrobu uszkodzonego w miejscu inwestycji. Czas usunięcia usterki wynosi 14 dni roboczych od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego przez producenta. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od wielkości reklamowanej partii. W przypadku uszkodzenia, które nie nastąpiło z winy producenta lub w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego czynności takie jak: dojazd, wizja lokalna, naprawa urządzeń – są odpłatne.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z gwarancji skorzystać można pod warunkiem uiszczenia całkowitej zapłaty za wyrób, zgodnie z ustalonymi między stronami warunkami handlowymi.
 2. W przypadku wystąpienia sporów wynikających z niniejszej gwarancji sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla gwaranta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami gwarancji stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

warunki-gwarancji
tooltip

Napisz do nas